Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

naše-činnosti

Opatření pro zachování zdrojů

Ve společnosti Edwards máme prokazatelné vynikající výsledky v oblasti ochrany životního prostředí, přinášíme užitek některým z největších světových podniků tím, že snižujeme jejich spotřebu energie a vody, efektivně nakládáme s nebezpečným odpadem a repasujeme použité vývěvy.

Naše schopnost přepracovat výrobu je přesvědčivým příběhem o úspěchu v oblasti životního prostředí. Představa, že by automobilový průmysl mohl nabídnout úplnou recyklaci, se vám zdá nereálná, ale ve světě vakuových čerpadel je toto skutečností. Nyní jsme přední světovou společností v oblasti recyklování čerpadel a přepracování je významnou součástí služeb společnosti Edwards.

Repasování a servis

Mnoho produktů společnosti Edwards je po použití kontaminováno nebezpečnými vedlejšími produkty procesu a při likvidaci musejí být zpracovány jako nebezpečný odpad.

Globální síť servisních a repasovacích zařízení, která bezpečně dekontaminují a repasují více než 35 000 použitých vývěv ročně. Většina vývěv je vystavena nepřetržitému provozu a bývají použity znovu 4–10krát po dobu životnosti 10–20 let. To lze přirovnat k autu, které ujelo 2 miliony mil!

Repasování obvykle zahrnuje opětovné použití více než 90 % hmotnostních složek vývěvy – s odpovídající úsporou surovin a oxidu uhličitého, který tyto suroviny obsahují. V Evropě nabízíme bezplatnou recyklační službu pro měřidla a regulátory.

Zvyšování energetické účinnosti

Naše energeticky úsporné produkty nejnovější generace nabízejí nejen úspory energie, nižší spotřebu služeb a nižší emise uhlíku, ale také potenciálně nabízejí ochranu před uhlíkovými daněmi v budoucnosti.

Zákazníkům, kteří používají produkty pro čerpání a odtah starší generace, umožňujeme využívat výhod těchto funkcí v rámci našich programů modernizace, mezi něž patří zodpovědná recyklace modernizovaných produktů, které nám byly vráceny prostřednictvím našich činností v oblasti repasování.

Snižování našich emisí

Organická rozpouštědla obsahující těkavé organické sloučeniny jsou hlavním zdrojem znečištění ve spodních vrstvách atmosféry a zejména v zastavěných oblastech mohou způsobovat respirační problémy.

Čištění na bázi vody eliminuje použití rozpouštědel v našich výrobních a repasovacích procesech. Kromě toho použití systémů s uzavřeným okruhem pro recirkulaci vody v našich repasovacích zařízeních snižuje spotřebu vody o více než 90 %.

Snížení obsahu nebezpečného materiálu

Na celém světě neustále vzniká čím dál více právních předpisů (například směrnice EU RoHS*) o odstranění stopového množství těžkých kovů z elektronických výrobků, protože může dojít k jejich prosakování ze skládek, a výrobky společnosti Edwards splňují tyto požadavky.Informace o souladu produktů společnosti Edwards se směrnicí RoHS naleznete v sekci produktů na našich webových stránkách.

Snižování odpadu

V rámci systémů řízení zahrnuje naše politika v oblasti životního prostředí řadu iniciativ, jejichž cílem je minimalizovat zbytečný odpad. Již po dobu několika let se řídíme úspěšnými zásadami recyklace, které jsou součástí naší aktivní firemní politiky v oblasti snižování množství odpadu na skládkách.