Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Princip a použití připouštění plynu

Co je Gas Ballast neboli připouštění plynu?

Gas ballast je konstrukční prvek široce používaný v mnoha primárních vývěvách pro čerpání par. Wolfgang Gaede vynalezl princip připouštění plynu v roce 1935 a byl původně zaměřen pouze na primární olejové vývěvy. Gas ballast je užitečný při snižování míry kontaminace oleje (a/nebo jiných částí) parami, čímž prodlužuje životnost oleje a na základnější úrovni umožňuje vývěvě pracovat při zatížení parami v téměř plné specifikaci. Zjednodušeně řečeno, v závislosti na procentuálním zastoupení par v čerpaném objemu pak může vývěva bez připouštění plynu "stagnovat".

Typické fyzické znázornění konfigurace připouštění plynu je uvedeno níže

Typical physical representation of the gas ballast configuration

  1. Plyn a pára
  2. Průtok připouštěného plynu
  3. Plyn
  4. Kapky kapaliny (z kondenzované páry) – bez připouštění plynu

Červená: Pára

Fialová: Plyn

Jak Gass Ballast neboli připouštění plynu pracuje?

Základním principem připouštění je, že atmosférický vzduch (nebo stlačený suchý vzduch nebo inertní plyn) je přiváděn do vývěvy během (pozdní) kompresní fáze (jak je uvedeno výše). To zvyšuje procento nekondenzovatelného plynu tak, že parciální tlak čerpaných par je v okamžiku otevření výfukového ventilu (běžně při tlaku 1,05 až 1,2 bara) pod tlakem nasycených par. To znamená, že pára je vypouštěna z vývěvy bez zkapalnění.

Práce vykonaná připouštěním vede ke zvýšení provozní teploty, což znovu napomáhá při manipulaci s párou.

Všiměte si, když hovoříme o tlaku par máme obvykle na mysli tlak nasycených par.