Your browser is not supported

您正使用我們不再支援的瀏覽器。如要繼續瀏覽我們的網站,請選擇以下任一支援的瀏覽器。

研究與開發

提供能為我們的客戶帶來真正價值的成果

Edwards 真空設備所進行的研究與開發:提供完整範圍的真空泵浦,從常壓到超高真空都適用

Edwards R&D team
真空是研究與開發的核心,對高能物理和太空模擬等的先進領域來說是如此;對草根層級 (我們在這個層級培養學校與大學實驗室進行實驗) 來說也是如此。

在 Edwards,我們創造了完全符合這些需求的真空設備,從現成產品到訂製解決方案;從初步建議到實作和支援,我們都可以提供安全、穩定的真空環境,能跟上分析和探勘領域中複雜且不斷進化的需求。

Researchers and a vacuum chamber
身為真空技術的市場領導廠商,我們可以提供完整範圍的真空泵浦和真空計,從常壓到超高真空都適用。

我們的乾式和油封初級泵浦系列已由於其高可靠性、效能和可維修性而成為業界標準。對於需要高真空的應用,我們全方位的混合軸承和磁浮渦輪分子泵浦系列將提供 47 到 4300 ls-1 的排吸速度。在涉及 UHV 和 XHV 的應用中,我們提供一系列的吸附型離子泵浦,可達到 10-11 mbar 或更低的壓力。

應用與技術矩陣

  高能物理 大學與實驗室 其他
加速器/LINAC 光束線與終端站 融合 雷射 重力波 大學 化學實驗室  一般實驗室 奈米技術機構 太空模擬
旋轉葉片泵浦
單段式 ES           * * *   *
兩段式 E2M 小型   * * * *   * * *   *
RV  * * * *   * * *   *
E2M 中型 & 大型  * * * *   * * *   *
機械增壓器
  EH/pXH           o   o   o
小型乾式泵浦
膜片 D-Lab,XDD1 o   o     o o o    
Scroll nXDS、XDS o o o o o o o o * o
大型泵浦與系統
多段魯式 iXL (潔淨排吸) o o o o   o   o * o
iXM (中負荷) o o o o   o o o o o
爪式泵浦 iXH (激烈負荷) o o o o   o o o o o
iGX (輕 & 中負荷) * * * *   * * * o  
iH (激烈負荷) * * * *   * * * o  
螺旋式泵浦 GXS o o o o   o o o   o
CXS o o o     o o o    
高真空初級泵浦
  EPX                    
渦輪分子泵浦
混合軸承 nEXT o o o o o o o o  - o
磁性軸承 STP o o o o o o   o o o
排吸站 渦輪排吸站 o o o o o o o o   o
UHV 泵浦
離子結拖 o o o o   o   o   o
鈦昇華 o o o o   o   o   o
不蒸發結拖 o o o o   o   o   o
真空儀器
測量與控制 o o o o o o o o o o
洩漏檢測 ELD500 o o o o o o o o o o
真空硬體
閥門 o o o o o o o o o o
管線元件 o o o o o o o o o o
法蘭與配件 o o o o o o o o o o

文件